O nás

Už 27 let navštěvuje české a moravské farnosti misijní Společenství Antiochia. Bohoslovci a mladí křesťané z celé republiky tráví letní prázdniny v místech, kde žije málo věřících, a po vzoru křesťanů z Antiochie se zapojují do života obce.

Číst dál...

Co je Antiochia

 O co nám jde

Číst dál...

Reference

Reference – aneb, co o nás napsali

Číst dál...

Mapa

aneb kde všude jsme byli

Číst dál...

Otázky a odpovědi

Je Antiochia i pro mě?

Číst dál...

Podpora

Budeme vděčni za Vaši podporu:

Číst dál...

Historie

Vznik a počáteční působení Antiochie

Číst dál...

Co je Antiochia

 O co nám jde

„...začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu...přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu... Právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.“

(Sk 11,20-26)

  • inspirováni tímto textem chceme i my nabídnout své schopnosti a pracovat v místech, kde se živá víra stává minulostí
  • naplňovat Ježíšův příkaz hlásat Evangelium celému světu a svým životem vydávat svědectví o tom, že podle Evangelia lze žít i v dnešní době
  • být blízko lidem v tom, co oni prožívají - ve všech jejich starostech i radostech, abychom jim mohli dobře rozumět a jim sloužit
  • vést vzájemný dialog s okolím, založený na vlastní zkušenosti s Kristem
  • vytvářet křesťanské společenství položené na hlubokých a upřímných vztazích

Výběr farnosti

Účastníci Antiochie se stávají dělníky na vinici Páně a jsou připraveni dát veškerý svůj potenciál a obdržené dary k dispozici službě Evangeliu a šíření Božího království na zemi. Podmínkou při výběru farnosti je, aby byla ochotna pokračovat v tom, co bude započato, a dále rozvíjela plody Božího působení i po té, co samotné působení Antiochie skončí.

Farnost se dopředu připravuje na příjezd Antiochie prostřednictvím místního duchovního správce nebo například formou krátkých návštěv během roku, při kterých se Antiochie sama farnosti představí.

Celé dílo musí mít plnou a naprostou podporu místního duchovního správce, bez které by naše působení bylo zbytečné.

Praktický průběh Antiochie

Během celých letních prázdnin přijíždí do vybraných farností mládež starší šestnácti let a v několika čtrnáctidenních turnusech se podílí na životě a aktivitách dané farnosti. Turnusy jsou vždy vedeny bohoslovci, případně i zkušenými laickými vedoucími. Činnost závisí na aktuálních potřebách farnosti, avšak prioritu má hlásání Evangelia slovem a vydávání svědectví vlastním životem.

Snažíme se obracet ke všem věkovým skupinám, přičemž zvláštní pozornost je věnována mládeži a dětem. Nabízíme ve farnosti alternativní programy pro děti během prázdnin (kreativní a dovednostní hry, divadelní představení s křesťanskou tématikou, na kterém se sami podílejí, poznávací výlety, táboření apod.). Ostatní věkové skupiny oslovuje Antiochie skrze práci a pomoc obci, farnosti a individuálním přístupem k lidem (návštěvy a pomoc lidem opuštěným, starým nebo nemohoucím).

Celé dílo a působení Antiochie stojí na vzájemné komunikaci a společné a osobní modlitbě, která je pilířem našeho působení.

Dopad na samotné účastníky

  • možnost svým životem svědčit o víře otevřeně a tak překonávat vlastní ostych. Učit se vzájemnému dialogu jak se samotnými účastníky Antiochie, tak hlavně s těmi, kteří stojí mimo společenství Církve, nebo hledají
  • prohloubení osobního vztahu s Bohem díky pravidelné modlitbě, adoraci, katechezím a bohoslužbám
  • vznik a prohlubování přátelství s lidmi, kteří chtějí přiložit ruku dílu a chtějí zakusit být svědky Kristova evangelia ve vlastní zemi

Mimoprázdninové aktivity Antiochie

Na podzim a na jaře jsou pravidelně pro všechny účastníky prázdninové Antiochie připravovány dvě setkání. Na nich se vzájemně dělíme o zkušenosti z působení a snažíme se hledat další směr činnosti Antiochie.

Snažíme se udržovat osobní kontakty během celého roku s lidmi z obce, kde Antiochie působila: návštěvami obce, korespondencí,...

V průběhu celého roku se individuálně i společně modlíme za společné dílo, ke kterému jsme byli pozváni, abychom se stali světlem světa a solí země nejen pro své blízké, ale hlavně pro ty, ke kterým budeme přicházet.

Kontakt

Společenství Antiochia

antiochia(at)antiochia.cz

 

Žerotínovo nám. 2

779 00

Olomouc

 

Ondřej Talaš

+420 732 119 769

mot(at)signaly.cz

© Antiochia 1992–2018